Nove voorwaarden
Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten,
bestellingen, bevestigingen en overeenkomsten tot levering van zaken alsmede de
levering van diensten of de terbeschikkingstelling van zaken, waarbij een lid van
NOVE, verder te noemen “verkoper”, partij is. De wederpartij bij de overeenkomst
wordt hierna aangeduid als “koper”.
1.2 Waar in deze voorwaarden over “zaken” wordt gesproken, worden daaronder voor
zover mogelijk tevens “diensten” begrepen.
1.3 Een overeenkomst welke namens verkoper door een vertegenwoordiger wordt
aangegaan, bindt verkoper uitsluitend indien en voor zover verkoper haar
schriftelijk heeft bevestigd.
1.4 Toepasselijkheid van eventueel door koper gehanteerde voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan schriftelijk tussen
partijen is overeengekomen. Afwijking van deze voorwaarden is alleen geldig
wanneer dit bij schriftelijke overeenkomst is overeengekomen.
1.5 In geval van afwijking op één of meer punten van deze voorwaarden, blijven deze
voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing.
1.6 De koper met wie eenmaal op basis van deze voorwaarden werd gecontacteerd,
stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten
tussen verkoper en koper.
1.7 Het woord schriftelijk betekent zowel op papier als op elektronische wijze.

Artikel 2 – Aanbod, overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn steeds vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat zij schriftelijk door verkoper is bevestigd,
of, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, doordat verkoper een begin van
uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.
2.3 Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn slechts
geldig indien schriftelijk overeengekomen met een daartoe bevoegde
vertegenwoordiger van verkoper.
2.4 Informatie die is verstrekt voorafgaand aan de bevestiging van een opdracht,
aanbod of offerte, waaronder maar niet beperkt tot informatie over eigenschappen
van de te leveren goederen, is alleen bindend indien schriftelijk door een daartoe
bevoegde vertegenwoordiger van verkoper bevestigd bij de opdrachtbevestiging.
2.5 Informatie in brochures, advertenties en andere (product)documentatie van
verkoper, waaronder maar niet beperkt tot volumes, gewichten en
produktspecificaties is indicatief.

Om Verder te lezen klikt u hier, zo kunt de gehele Nove voorwaarden bekijken.